Integritetspolicy

Vår integritets- och cookiepolicy 

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR) 

Changemakers’ Yard kommer att spara ditt namn och din e-post för att skicka ut vårt digitala nyhetsbrev samt för dig att spara din Process i övningarna och de olika delfaserna. Ifall du har tackat nej kommer vi inte att skicka ett nyhetsbrev till dig. Vi kommer inte dela dina personuppgifter med någon utomstående part, information du har angett kommer endast erhållas av Ashoka Nordic och Raoul Wallenberg Academy. Maila oss på: info@changemakersyard.com Du har rätt att kontakta oss om du vill ta del av de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Du kan när som helst och avsluta din prenumeration av vårt nyhetsbrev samt avregistrera dig från Changemakers’ Yard. Vänligen skicka ett mail till info@changemakersyard.com Genom att klicka på ”skapa konto” godkänner du att vi får behandla din information enligt med ovanstående villkor och enligt vår integritetspolicy.


PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp. – Artikel 12, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Din privata integritet är viktig för Ashoka och Raoul Wallenberg Academy (RWA) och något vi vill värna om. För att vi ska utveckla vår verksamhet, erbjuda tjänster och utbildningar samt kommunicera våra projekt behöver vi behandla personuppgifter. Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som Ashoka och RWA behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen och hur länge uppgifterna sparas. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor.


PERSONUPPGIFTER

Alla upplysningar som direkt eller indirekt kan knytas till dig som fysisk individ är personuppgifter. När du söker en utbildning, nominerar, kontaktar oss, anmäler dig till ett evenemang eller prenumererar på något av våra nyhets- eller informationsutskick tillhandahåller du dina personuppgifter till oss. Personuppgifterna består av t.ex. namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, ansökningshandlingar och bostadsadress. Vidare behandlas information om hur du använder RWA:s hemsida , IP-adress och geografisk information. RWA:s hantering av dina personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016) (”GDPR”). Det innebär bland annat att vi inte behandlar dina personuppgifter i större utsträckning än vad som är nödvändigt utifrån de ändamål som ryms inom vår verksamhet, eller i andra än nedan angivna syften. Vi behandlar olika kategorier av personuppgifter för olika ändamål och med stöd av olika rättsliga grunder. Den tid under vilken vi sparar olika personuppgifter skiljer sig åt beroende på för vilket syfte vi behandlar dina de aktuella personuppgifterna. Nedan presenteras de olika behandlingarna var för sig – så att du enkelt kan läsa om den personuppgiftsbehandling som är aktuell just för dig.


PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Ashoka Nordic (organisationsnummer: 802463-4274, Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57C, 113 56 Stockholm) och Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders (organisationsnummer 802424-1740) (Grev Turegatan 44, 114 38, Stockholm) är personuppgiftsansvarig för websidans behandling av dina personuppgifter. Du kan när som helst vända dig till oss om du har frågor eller funderingar om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontakta oss på info@changemakersyard.com.


DINA RÄTTIGHETER
I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om hur dina personuppgifter behandlas samt utöva rättigheter i samband därmed. Här följer en kort sammanställning över dina rättigheter:

Rätt till information och tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt till att få information om huruvida vi behandlar dina personuppgifter, och om så är fallet hur de behandlas. Du har rätt att begära kopior på dessa.

Rätt till rättelse
Om du anser att våra uppgifter om dig inte är korrekta så har du rätt att begära dem rättade. Om något saknas kan du begära att relevant information läggs till.

Rätt att invända mot viss behandling
Du har under vissa omständigheter rätt att invända mot att vi behandlar dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning. Om vi då inte kan visa att våra skäl för behandlingen väger tyngre än dina skäl för att uppgifterna behandlas, ska behandlingen upphöra.

Rätt att bli till radering raderad (rätten att bli bortglömd)
Under vissa omständigheter är vi skyldiga att radera Du har rätt att begära att dina personuppgifter hos oss raderas. Det kan till exempel vara att du anser uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de samlades in eller behandlingen grundar sig på ditt samtycke som du nu vill dra tillbaka. Notera att ett återkallat samtycke enbart får framåtverkande effekt och därmed inte påverkar lagligheten av behandlingar som har genomförts med stöd av samtycke innan dess återkallande.

Rätt till begränsning av behandling
Under vissa omständigheter är vi skyldiga att efter din begäran begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Dina personuppgifter kommer då endast att få behandlas för vissa begränsade ändamål.

Rätt till dataportabilitet
Under vissa omständigheter har du rätt att få ut dina personuppgifter som vi har tillgång till, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du kan då ha rätt att överföra dessa uppgifter till någon annan enhet än oss utan att vi hindrar detta.


BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER
Vi behandlar olika kategorier av personuppgifter för olika ändamål och med stöd av olika rättsliga grunder. Därutöver skiljer sig lagringstiderna beroende på för vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter. Nedan presenteras de olika behandlingarna var för sig – så att du enkelt kan läsa om den personuppgiftsbehandling som är aktuell just för dig.

Vad vi använder dina uppgifter till För att vi ska behandla dina uppgifter måste det finnas stöd i gällande lagstiftning – med andra ord – en rättslig grund för behandlingen. Sådan rättslig grund kan exempelvis vara: 

 • för att fullfölja avtalet med dig
 • för att fullfölja en för Ashoka och RWAs rättslig förpliktelse

Behandlingen av dina personuppgifter får också göras

 • efter en intresseavvägning där Ashoka och RWAs intresse av att utföra en behandling av uppgifter väger tyngre än ditt intresse av integritetsskydd
 • sedan du lämnat samtycke till behandlingen. Ett samtycke lämnas separat och du kan alltid återkalla det genom att kontakta oss. Notera att ett återkallat samtycke enbart får framåtverkande effekt och därmed inte påverkar lagligheten av behandlingar som har genomförts med stöd av samtycke innan dess återkallande.

Vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter med
Ashoka och RWA anlitar externa tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster som vi behöver för att bedriva vår verksamhet. Dessa agerar som personuppgiftsbiträden åt oss när de behandlar personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. För att skydda dina personuppgifter har vi kommit överens om dessa instruktioner i personuppgiftsbiträdesavtal (Data Processing Agreements, DPA) samt sett till att de leverantörer som är amerikanska bolag med servrar utanför EU har anslutit sig till ett initiativ som heter Privacy Shield för att anses säkerställa en lämplig skyddsnivå för personuppgifter ur ett EU-rättsligt data skyddsperspektiv. Om vi i framtiden använder företag baserade i andra länder än USA ser vi till att de når upp till motsvarande skyddsnivå.

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

1) Tjänster för marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer):

 • Nyhetsbrev och inbjudan via Dotmailer, en tjänst som är godkänd under GDRP
 • Cookies: Google Analytics och Youtube: datan lagras på Irland och i USA, se punkt 13.
 • Sociala medier: Facebook, Instagram, Youtube: datan lagras i USA.

2) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

 • Google G Suite for Nonprofits: Google är ansluten till både EU-U.S. och Swiss-U.S. Privacy Shield Framework då datan lagras i USA. Google har fått bekräftat av europeiska dataskyddsmyndigheter att deras kontrakt och överföring av uppgifter följer GDPR.
 • Server via Google G Suite for NonProfits
 • en Team Drive som endast Ashoka, RWA och Antrops personal har tillgång till.
 • Mail via Google G Suite for NonProfits (se ovan).
 • Hemsida via Umbraco: en plattform som anpassas till GDPR via plugins.
 • Salesforce för att hantera våra kontakter: Salesforce är ansluten till både EU-U.S. och Swiss-U.S. Privacy Shield Framework då datan lagras i USA.


INFORMATIONSSKYDD
Vi kommer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter i överensstämmelse med tillämplig dataskyddslag. Vi använder oss bara av godkända tjänsteleverantörer för att säkerställa skydd och säkerhet för dina personuppgifter. De datorer/servrar som används för att lagra personuppgifter lagras i en säker miljö.

Vi behandlar dina personuppgifter

 1. NÄR DU SKAPAR ETT KONTO, DÄR DU ÄVEN ANSLUTS TILL VÅRT NYHETSBREV
 2. NÄR DU ANMÄLT DIG TILL UTBILDNING
 3. SAMARBETEN ELLER POTENTIELLA SAMARBETEN
 4. NÄR DU KONTAKTAR OSS
 5. NÄR VI SKICKAR DIG PRESSMEDDELANDEN OCH INFORMATION
 6. NÄR DU FINNS MED PÅ BILD, FILM ELLER LJUDINSPELNING
 7. NÄR DU FÖRESLÅR NÅGOT TILL VÅRA PRISER, BLIR NOMINERAD ELLER MOTTAR PRIS
 8. NÄR DU BESÖKER VÅR WEBBPLATS ELLER ANVÄNDER VÅRT MATERIAL
 9. VÅR ANVÄNDNING AV COOKIES

1. NÄR DU SKAPAR ETT KONTO, DÄR DU ÄVEN ANSLUTS TILL VÅRT NYHETSBREV

Kategori av registrerade:
skapat konto och prenumeranter på nyhetsbrevet.
Varför samlar vi in information?

För användaren att kunna följa sin Process samt för att marknadsföra vår verksamhet, evenemang och ge information om Ashoka och RWA
Vilka uppgifter kan behandlas?
E-postadress
För vilket syfte använder vi uppgifterna?
Direktmarknadsföring
Rättslig grund:
För att fullgöra vår förpliktelse att skicka dig det nyhetsbrev som du anmäler dig själv till som prenumerant genom att sätta upp en konto på Changemakers Yard.
Lagringstid och underleverantör:
Vi behandlar dina personuppgifter under den tid du har ett användarkonto och är prenumerant på nyhetsbrevet. Du kan själv när som helst avsluta dina prenumerationer genom att antingen följa den länk som finns i varje nyhetsbrev eller kontakta hej@changemakersyard.com.När du avslutar din prenumeration förflyttas din e-postadress till en spärrlista för att förhindra att vi kontaktar dig igen. Uppgifterna sparas i Dotmailer, Mailchimp och Sharepoint.


2. NÄR DU ANMÄLT DIG TILL UTBILDNING

Kategori av registrerade:
deltagare: ungdomar. Även personer ur andra kategorier kan innefattas här: samarbetspartners, finansiärer, vänner till Ashoka och RWA.
Varför samlar vi in information?
För administration och genomförandet av utbildningar.. För att på bästa sätt genomföra vår verksamhet och tillgodose dina behov och önskemål.
Vilka uppgifter kan behandlas?

 • Namn
 • E-postadress
 • Ort
 • Telefonnummer
 • Jobbtitel
 • Skola
 • Födelseår
 • Kostpreferens (känslig uppgift gallras efter deltagande)
 • Motivering - varför en vill delta (gallras efter deltagande)
 • Foto/film
 • Eventuella särskilda behov (känslig uppgift - gallras efter deltagande)
 • År du deltog

För vilket syfte använder vi uppgifterna?
När du deltar i vår verksamhet används dina personuppgifter för att

1) kunna genomföra verksamheten,

2) tillgodose dina önskemål,

3) skicka relevant information,

4) bjuda in till evenemang,

5) se den geografiska spridningen bland deltagarna för att vi jobbar aktivt med mångfald och representation,

4) skicka löpande information,

5) skapa nätverk.

Efter deltagande:

1) genomföra analyser utifrån din utvärdering,

2) fortsatt samarbete,

3) bjuda in till evenemang,

4) skicka material,

5) synliggöra skolornas/alumners arbete,

6) veta vilka skolor som varit med,

7) se geografisk spridning.

Rättslig grund:
Berättigat intresse: dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på ett sätt som vi tror har betydelse för dig och vårt gemensamma mål.
Lagringstid och underleverantörer:
Personuppgifterna kommer att raderas ur våra register eller att bli vederbörligen anonymiserade när de inte längre behövs. Personuppgifter raderas som utgångspunkt efter två år efter den senaste kontakten med den person vars personuppgifter vi behandlar. Vill person eller skola delta igen blir uppgifterna aktiva igen. Vi delar din information med Google Team Drive, Google Mail, Invajo, Mailchimp, Salesforce, Dotmailer och Outlook Office.

3. SAMARBETEN ELLER POTENTIELLA SAMARBETEN

Kategori av registrerade:
samarbetspartners, leverantörer av varor och tjänster, potentiella samarbetspartners.
Varför samlar vi in information?
Utveckla Ashoka och RWAs verksamhet på bästa sätt samt skapa förutsättningar för ett medmänskligt och hållbart samhälle tillsammans med dig.
Vilka uppgifter kan behandlas?

 • Namn
 • E-postadress
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Företag/organisation
 • Titel
 • Var vi mötts

För vilket syfte använder vi uppgifterna?
För att ha fortsatt kontakt med dig. Om du är i kontakt med oss i din yrkesroll eller på annat sätt blir involverad i vår verksamhet kan dina personuppgifter förekomma i protokoll, minnesanteckningar, som referens i fakturor eller liknande.
Rättslig grund: Berättigat intresse: Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna upprätthålla ett pågående samarbete eller ta initiativ till ett kommande.
Lagringstid och underleverantörer: Vi sparar dina personuppgifter så länge vi har ett pågående samarbete eller planer på ett kommande och upp till två år efter. Vi delar dina uppgifter med Salesforce, Google Team Drive och Google Mail, Dotmailer, Sharepoint och Outlook Office.

4. NÄR DU KONTAKTAR OSS

Kategori av registrerade:
Intressenter av vår verksamhet.
Varför samlar vi in information?
För att bedriva vår verksamhet.
Vilka uppgifter kan behandlas?

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Övriga personuppgifter du delar med dig till oss.

För vilket syfte använder vi uppgifterna?
För att 1) svara på ditt ärende och hantera frågor, 2) möjliggöra god service och erbjuda dig relevant information, 3) följa upp ditt ärende. Detta gäller oavsett kanal för kommunikation.

Rättslig grund:
Berättigat intresse för mottagandet av mailet. Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet. Beroende på de personuppgifter som mailet innehåller måste syfte, laglig grund m.m. fastställas för vidare behandling av uppgifterna.
Lagringstid och underleverantör:
Dina personuppgifter behandlas så länge du har en relation med oss. Därefter gallras eller anonymiseras information som inte längre är nödvändig för oss, max 12 månader därefter. Undantag är uppgifter som behöver lagras enligt bokföringslagen om dina uppgifter förekommer i exempelvis fakturor. Vi delar dina personuppgifter med Google Team Drive om det sker via mail och respektive anställds mobiltelefon om det sker via telefon.

5. NÄR VI SKICKAR DIG PRESSMEDDELANDEN OCH INFORMATION

Kategori av registrerade:
journalister, vidarespridare, influencers, kontaktpersoner till influencers.
Varför samlar vi in information?
För att marknadsföra vår verksamhet, evenemang och ge information om Ashoka, RWA och Changemakers Yard.
Vilka uppgifter kan behandlas?

 • E-postadress

För vilket syfte använder vi uppgifterna?
Direktmarknadsföring.
Rättslig grund:
Berättigat intresse: kunna sprida vår verksamhet på ett sätt som vi tror har betydelse för dig också.
Lagringstid och underleverantör:
Vi behandlar dina personuppgifter under den tid som du godtar utskicket. Du kan själv när som helst avsluta dina prenumerationer genom att antingen följa den länk som finns i varje pressmeddelande eller kontakta info@changemakersyard.com. När du gör det hamnar du på en spärrlista så att vi inte kan kontakta dig igen. Vi delar dina uppgifter med MyNewsDesk, Mailchimp och Dotmailer.

6. NÄR DU FINNS MED PÅ BILD, FILM ELLER LJUDINSPELNING
Kategori av registrerade:
Deltagare/besökare på evenemang, deltagare på utbildningar och pristagare, jurymedlemmar,, styrelsemedlemmar, samarbetspartners.
Varför samlar vi in information?
Att på ett relevant och positivt sätt kommunicera vår verksamhet till en intresserad allmänhet.
Vilka uppgifter kan behandlas?

 • Bild av dig
 • Film med dig
 • Din röst på ljudinspelning

För vilket syfte använder vi uppgifterna?

 • För att visa hur vårt arbete och våra projekt fungerar via hemsida, presentationer, rapporter eller ansökningar.
 • För kommunikation i sociala medier.

Rättslig grund:
Samtycke och berättigat intresse: Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på ett sätt som vi tror har betydelse för dig och vårt gemensamma mål. När det gäller bild, film eller ljudinspelning som rör dig som är under 15 år behandlar vi dina personuppgifter efter samtycke från dina vårdnadshavare där de vederbörligen har informerats om behandlingen. Detta samtycke kan återkallas när som helst. När det gäller bild, film eller ljudinspelning som rör dig som är över 15 år behandlar vi uppgifterna med stöd av ditt samtycke eller med stöd av vårt berättigade intresse.
Lagringstid och underleverantörer:
Dina personuppgifter behandlas bara så länge det är nödvändigt för fullgörande av våra förpliktelser och endast under den tid som krävs för att uppfylla de syften för vilka informationen samlades in. Personuppgifterna kommer att raderas ur våra register eller bli vederbörligen anonymiserade när de inte längre behövs, t.ex. efter att projektet som insamlandet och samtycket hänför sig till har avslutats. Maximalt i 36 månader. Bilder, filmer och ljudinspelningar med känslig information hanteras med extra försiktighet. Vi delar dina uppgifter med Google Team Drive, Google Mail, Facebook, Instagram, Twitter, Sharepoint, Saleforce och Dotmailer.

7. NÄR DU FÖRESLÅR NÅGOT TILL VÅRA PRISER, BLIR NOMINERAD ELLER MOTTAR PRIS

Kategori av registrerade:
Unga och vuxna samhällsförändrare, personer som vill föreslå dem.
Varför samlar vi in information?
För att du ska kunna föreslå dig själv eller andra, samt för att möjliggöra utdelning av priser.
Vilka uppgifter kan behandlas?

 • Namn
 • E-postadress
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Skola
 • Födelseår

För vilket syfte använder vi uppgifterna?
För att 1) ta emot och administrera förslag och utifrån det välja bäst lämpade mottagare, 2) läsa på om och eventuellt kontakta de som blir föreslagna/nominerade, 3) administrera utdelning och uppföljning av pristagare, 4) hitta potentiella deltagare till vår utbildning.
Rättslig grund: Berättigat intresse:
Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på ett sätt som vi tror har betydelse för dig och vårt gemensamma mål.
Lagringstid och underleverantör:
Dina personuppgifter behandlas till dess att beslutsprocessen är avklarad och en tid efter utdelning av priset för administration och uppföljning. Vi gallrar personuppgifter på de som föreslogs men inte gick vidare 12 månader efter att uppgifterna samlades in. Personuppgifter till de som nominerades till priset sparas i längst 36 månader. Vinnarnas personuppgifter behålls längre av verksamhetshistoriska skäl under en tid som uppgår till 20 år. Vi delar dina personuppgifter med Google Team Drive, Wordpress, Salesforce, Google Mail, Dotmailer, Sharepoint och Office Outlook.

8. NÄR DU BESÖKER VÅR WEBBPLATS ELLER ANVÄNDER VÅRT MATERIAL

Varför samlar vi in information?
Du vill skapa ett konto.
Vilka uppgifter kan behandlas?

 • e-postadress och valt lösenord
 • namn
 • e-postadress

För vilket syfte använder vi uppgifterna?
För att upprätthålla kontofunktionaliteter, förse dig med marknadsföringsmaterial i den omfattning som är tillåten enligt lag och i syfte att analysera dina intressen för marknadsföringsändamål. För att genomföra tävlingen, informera vinnaren, leverera priset till vinnaren, i förekommande fall genomföra event, samt för marknadsförings- och annonsändamål.
Rättslig grund:
Berättigat intresse: du har lämnat uppgifter för att skapa ett konto.
Lagringstid och underleverantör:
Vi spar kontouppgifter så länge som du vill ha ett konto hos oss. Du kan när som helst avsluta det. Vi delar personuppgifter med Wordpress, Umbraco, Facebook, Sharepoint och Google Team Drive.

9. VÅR ANVÄNDNING AV COOKIES
Vad är cookies och hur använder vi det?
Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På changemakersyard.com använder vi följande cookies: 1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet). 2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut). 3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker). 4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.). 5) Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).

Vi använder oss av cookies som förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas inte till personligt identifierbar information på vår webbplats. Via Google Analytics samlar vi in: hänvisningsadress, datum och tid för besöket, typ av webbläsare, geografisk placering, språk och version för webbläsarens mjukvara, uppgifter om programvara och hårdvara. Changemakersyard.com visar filmer från vår Youtube-kanal som är inbäddad på webbplatsen. I samband med att filmerna spelas upp används cookies av Youtube. Det är ingen information som vi har tillgång till eller lagrar.

Vi använder oss av Google Analytics som sätter följande kakor:

_ga, en permanent cookie som används för att särskilja användare och sessioner/besök. Den uppdateras vid varje sidvisning, och förfaller två år efter att den sätts eller senast uppdateras.

_gat, som styr hastigheten på förfrågningar till webbplatsen, den lagras i 24 timmar.  

_gat_gtag_UA_112272886_1, en Google-cookie för Google Tag Manager, denna lagras i 24 timmar.

_gid, en Google-kaka för Google Analytics brukade särskilja användare, denna lagras i 24 timmar.

_ARRAffinity, en Azure Hosting cookie som säkerställer webbplatsens prestanda.

_CONSENT, en cookie som behålls i 19 år eller när användaren rensar cookies i sin webläsare.

_IDE, en Google cookie som tillåter websidan att urskilja olika användare, den lagras 1 år.

_UMB-XSRF-TOKE, UMB-XSRF-V, en cookie som används i kodningen av websidan, ses endast av webbplatsadministratörerna och använda för att behålla de uppdateringar för användaren.

___RequestVerificationToken,
en cookie anti-förfalsknings cookie som fastställs av webbapplikationer byggda med ASP.NET MVC-teknik. Det är utformat för att stoppa obehörig inläggning av innehåll på en webbplats, känd som "Cross-Site Request Forgery". Den innehåller ingen information om användaren och förstörs när webbläsaren stängs.

_UMB-XSRF-TOKE, UMB-XSRF-V, en cookie som används i kodningen av websidan, ses endast av webbplatsadministratörerna och använda för att behålla de uppdateringar för användaren.

_cookiesaccepted, en cookie som innehåller ett nummer och behövs för att webbserveren ska kunna komma ihåg en återkommande användares samtycke, sparas 1 år.

Kan du själv styra användningen av cookies?
Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Du kan läsa mer om cookies på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.

Rättslig grund  

 • Berättigat intresse: För av att bedriva marknads- och kundanalys, metod- och affärsutveckling samt samla in statistikunderlag. För att uppfylla dessa intressen behöver vi behandla dina personuppgifter enligt ovan.
 • Samtycke: i enlighet med de inställningar du har gjort i din webbläsare.

Lagringstid och underleverantörer:
Hur länge dina personuppgifter behandlas beror på vilken tid av cookie som är aktiverad. Den maximala lagringsperioden av våra cookies är 26 månader efter ett besök. Personuppgifterna delas med Google Analytics, Sharepoint, Office Outlook, Youtube, Hotjar och Albacross.

KLAGOMÅL
Om du är missnöjd och har klagomål på någon del av Ashoka och RWA:s behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till behörig dataskyddsmyndighet (datainspektionen.se, datainspektionen@datainspektionen.se, telefon: 08-657 61 00). Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av policyn finns alltid här på webbplatsen. Vi uppmuntrar dig att ta del av den då och då för att hålla dig informerad. Vid mer omfattande förändringar kan vi också komma att på lämpligt sätt meddela personer vars personuppgifter vi behandlar.